Select Page

Комисија за помилување

Во согласност со  Законот за помилување, постапката за евентуално помилување на осудени лица од страна на претседателот, започнува со поднесување молба за помилување до судот којшто ја донел првостепената судска одлука.

Молбата заедно со потребната документација, судот ја доставува до Министерството за правда.

Според законски утврдената постапка, министерот/министерката за правда ги разгледува молбата и останатите документи и дава свој предлог којшто го доставува до претседателот на Република Северна Македонија.

Комисијата за помилување на претседателот на Република Северна Македонија, како постојано работно тело во служба на претседателот, на редовни седници поединечно ја разгледува секоја пристигната молба за помилување заедно со предлогот на министерот/министерката за правда.

Комисијата, со мнозинство гласови од присутните членови, утврдува мислење односно предлог којшто го доставува до претседателот на Република Северна Македонија.

Врз основа на мислењето на Комисијата, како и врз основа на предлогот на министерот/министерката за правда,  претседателот на Република Северна Македонија донесува конечна одлука.

Одлуките на претседателот се јавни и се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Претседател на Комисијата за помилување е Сабит Кранли, поранешен судија во Врховен суд, а членови на Комисијата се:

  • Фехми Стафа, државен правобранител;
  • Љубомир Јовески, јавен обвинител;
  • Љубомир Михајловски, адвокат;
  • д-р Темелко Ристевски, правник, полковник во пензија;
  • Ерол Рушид, доктор;
  • Зора Митиќ, доктор;
  • Божин Аврамовски, судија во пензија;
  • Сафет Алиу, поранешен судија во Врховен суд;
  • Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права;
  • Билјана Петковска, извршна директорка на Македонскиот институт за медиуми.

Pin It on Pinterest