Листа на информации

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Упатство за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
Јавни огласи
Јавни набавки

Кодекс за вработените во Кабинетот на претседателот
Кодекс за социјални медиуми
Книга на графички стандарди