Листа на информации

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Упатство за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер
Јавни огласи
Јавни набавки

Годишни финансиски планови
Годишни планови за јавни набавки
Кодекс за вработените во Кабинетот на претседателот
Кодекс за социјални медиуми
Книга на графички стандарди