Листа на информации

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Упатство за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер
Годишни извештаи за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Јавни огласи
Годишни планови за јавни набавки
Кодекс за вработените во Кабинетот на претседателот
Кодекс за социјални медиуми
Книга на графички стандарди