Select Page

Komisioni për çmime

Komisioni për çmime dhe mirënjohje është organ i përhershëm i punës së Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut i përbërë nga një kryetar dhe anëtarë të emëruar nga Presidenti nga radhët e individëve të shquar dhe përfaqësues të organeve përkatëse shtetërore dhe organizata, OJQ-të, shkencëtarët, profesionistët dhe institucionet e tjera.

Komisioni punon në bazë të dispozitave të Ligjit për dekorime dhe mirënjohje të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Iniciativat për ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve i dorëzohen Komisionit për çmime dhe mirënjohje të Presidentit të Republikës së Maqedonisë Veriore.

Komisioni shqyrton iniciativat e paraqitura në një seancë dhe në bazë të analizës së ekspertëve përcakton një opinion mbi bazueshmërinë e kërkesave të përmbajtura në iniciativa dhe i propozon Presidentit të japë çmime ose mirënjohje të përshtatshme.

Pin It on Pinterest