Këshilli i Sigurimit

Këshilli i Sigurimit është trupi më i lartë këshillëdhënës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që i shqyrton çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes së Republikës dhe u jep propozime Kuvendit dhe Qeverisë.

Përpjekjet e Presidentit Pendarovski, si kryetar i Këshillit të Sigurimit, është që Këshilli të takohet rregullisht, një herë në tri muaj, me përfshirjen e përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës.

Mënyra e punës së Këshillit të Sigurisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mënyra e realizimit të të drejtave dhe përmbushjes së detyrave të anëtarëve të Këshillit, konvokimi dhe mbajtja e mbledhjeve, zbatimi i qëndrimeve të marra, iniciativat e ngritura dhe mendimet dhe propozimet e dhëna, informimi mbi punën e vet, si dhe çështjet e tjera në lidhje me organizimin e mënyrë së punës së Këshillit, përcaktohen me Rregulloren e Punës së Këshillit të Sigurimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Mbledhjet e Këshillit janë të mbyllura. Në raste të caktuara seancat mund të jenë edhe publike, për këtë vendos kryetari i Këshillit.

Për anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

  • Jovan Mitreski, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  • Talat Xhaferi, Kryeminsitër i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut,

  • Pançe Toshkovski, Ministër i Punëve të Brendshme i Republikës së Maqedonisë së Veriut

  • Slavjanka Petrovska, Ministre e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë së Veriut
  • Bujar Osmani, Ministër i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut

  • Nenad Markoviq, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Fakulteti Juridik
  • Veton Latifi, Universiteti i Evropës Juglindore
  • Trajan Gocevski, ish-ministër i mbrojtjes dhe profesor universitar