Select Page

Republika e Maqedonisë së Veriut

Republika e Maqedonisë së Veriut shtrihet në pjesën Juglindore të Evropës, në qendër të Gadishullit Ballkanik dhe mbulon një sipërfaqe prej 25.713 km2.

Kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut është Shkupi.

Administrativisht, territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut është e ndarë në 80 Komuna, nga të cilat 10 e përbëjnë Qyteti i Shkupit si një njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale. Për qëllime statistikore, ekonomike dhe administrative territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut është i ndarë në tetë rajone të planifikimit.

Relievi e Republikës së Maqedonisë së Veriut kryesisht është malorë.

Republika e Maqedonisë së Veriut kufizohet me Republikën e Serbisë dhe Republikën e Kosovës në veri, me Republikën e Bullgarisë në lindje, me Republikën e Greqisë në jug dhe me Republikën e Shqipërisë në perëndim.

Popullsia

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas regjistrimit të fundit të kryer në vitin 2002,  etojnë 2,022,547 qytetarë.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut jetojnë pjestarët të popullit Maqedonas, si dhe qytetarët që janë pjesë e popullit shqiptar, populli turk, populli vllah, populli serb, populli rom, populli boshnjak dhe të tjerët.

Gjuha

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare  gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve, gjithashtu, është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj, sipas ligjit.

Valuta e shtetit

Denarë

Klima

Republika e Maqedonisë së Veriut ka klimë kontinentale dhe mesdhetare, me katër sezone të ndryshme. Përgjatë luginës së lumit Vardar dhe rajonit të Strumicës, klima është mesatarisht mesdhetare, ndërsa në brendësi të vendit klima është kryesisht kontinentale me verë të thatë dhe të nxehtë dhe dimër të ftohtë me shi.

Zona kohore

UTC+1 (CET)
UTC+2 (CEST)

Sistemi politik dhe gjyqësor

Republika shpalli pavarësinë pas referendumi e mbajtur më 8 shtator 1991.

Republika e Maqedonisë së Veriut është shtet sovran, i pavarur, demokratik dhe social.

Pusheti shtetëror e ndarë në legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor.

Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut e përfaqëson Republikën dhe është komandanti suprem i Forcave të Armatosura të Maqedonisë së Veriut. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është organ përfaqësues i qytetarëve dhe bartës i pushtetit ligjvënës i Republikës. Kuvendin e përbëjnë 120 deri në 140 deputetë, të cilët zgjedhen në zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me votim të fshehtë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është bartëse e pushtetit ekzekutiv. Qeveria dhe secili prej anëtarëve të saj zgjidhen në Kuvend, dhe për punën e vet përgjigjen para Kuvendit. Qeverinë e përbëjnë Kryeministri dhe ministrat.

Pushtetin gjyqësor e ushtrojnë gjykatat. Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut është gjykata më e lartë në Republikës dhe e siguron unitetin në zbatimin e ligjeve nga ana e gjykatave.

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut është organ i pavarur i gjyqësorit,  e cila siguron dhe i garanton autonominë dhe pavarësinë e gjyqësorit.

Prokuroria Publike është organ unik dhe i mëvetësishëm shtetëror i cili i ndjek kryerësit e veprave penale dhe të veprave të tjera të ndëshkueshme të përcaktuara me ligj dhe kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë është organ i Republikës icili mbron kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë.

Qytetarëve u garantohet e drejta e vetadministrimit lokal. Njësitë e vetadministrimit lokal janë komunat / Bashkitë.

Simbolet shtetërore të Republikës së Maqedonisë

Stema e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Flamuri i Republikës së Maqedonisë së Veriut u miratua në vitin 1995 dhe simbolizon diellin me tetë skaj në një sfond të kuq. Nga qendra e sfondit të kuq përhapet një diell i artë me tetë sunshades, që shtrihen nga disku diellor duke u zgjeruar në skajet e flamurit. Rrezet e diellit ndërpriten diagonale, horizontale dhe vertikale. Qendra e diellit përkon me pikën në të po cilën prerë diagonalet e flamurit. Raporti i gjerësisë  dhe gjatësia e flamurit është një me dy.

Himni i Republikës së Maqedonisë së Veriut

“Sot mbi Maqedoninë” është Himni i Republikës së Maqedonisë së Veriut, e komponuar në vitin 1941. Autori i tekstit është Vlado Maleski dhe autori i muzikës Todor Skalovski. Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, u miratua si himn i Republikës Socialiste të Maqedonisë në kuadrin e  ish-Jugosllavi, dhe në vitin 1992 me ligj është shpallur edhe çër himn i Republikës së pavarur të Maqedonisë.

Sot mbi Maqedoninë, po lind

Sot mbi Maqedoninë, po lind,
dielli i ri i lirisë!
Populli Maqedonas lufton,
për të drejtat e veta!

Përsëri tani, flamuri po fluturon,
Në Republikën e Krushevës!
Goce Dellçev, Pitu Gulli,
Dame Gruev, Sandanski!

Malet maqedonase këndojnë,
Kënga të reja, gazeta të reja!
Maqedonia e lirë,
Lirshëm jetonë!

Pin It on Pinterest