Komisioni për falje

Në përputhje me Ligjin për falje, procedura për faljen eventuale të personave të dënuar nga Presidenti, fillon me dorëzimin e kërkesës për falje te gjykata e cila e ka marrë vendimin gjyqësor të shkallës së parë.

Lutjen së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, gjykata ia dorëzon Ministrisë së Drejtësisë.

Sipas procedurës së përcaktuar ligjore, ministri/ministrja e drejtësisë i shqyrton lutjen dhe dokumentet e tjera dhe jep propozimin e vet i cili i dorëzohet Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Komisioni i Faljes i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si trup i përhershëm punues në shërbim të Presidentit, në mbledhjet e rregullta e shqyrton veçmas çdo lutje të mbërritur për falje së bashku me propozimin e ministrit/ministres së drejtësisë.

Komisioni, me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm, përcakton mendim përkatësisht propozim i cili i dorëzohet Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në bazë të mendimit të Komisionit, si dhe në bazë të propozimit të ministrit/ministres së drejtësisë, Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut merr vendimin përfundimtar.

Vendimet e Presidentit janë publike dhe shpallen në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Kryetare e Komisionit për Falje është Uranija Pirovska, drejtoresha ekzekutive e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, kurse anëtarë të Komisionit janë:

• Fehmi Stafa, avokat i shtetit;
• Lubomir Joveski, prokuror publik;
• Lubomir Mihajllovski, avokt;
• prof. Dr. Kimo Çavdar, profesor universitar
• Eroll Rushid, doktor;
• Zora Mitiq, doktor;
• Bozhin Avramovski, gjykatës në pension;
• Safet Aliu, ish-gjykatës në Gjykatën e Lartë;
• Tomisllav Kezharovski, gazetar;
• Biljana Petkovska, drejtoreshë ekzekutive e Institutit Maqedonas për Media.