Република Северна Македонија на меѓународен план

Полноправното членство на Република Северна Македонија во НАТО и во Европската унија, како и развојот и унапредувањето на добрососедските односи и регионалната соработка, претставуваат стратегиски и долгорочни цели на надворешната политика на Република Северна Македонија.

Република Северна Македонија се залага и ја остварува политиката на отвореност кон сите, регионално поврзување и зголемена соработка меѓу земјите.

Преку надворешната политика – на билатерален, регионален и на мултилатерален план – државата активно ги промовира своите национални вредности и интереси, подготвена да придонесе за справување со регионалните, но и предизвиците на глобализираниот свет.

Република Северна Македонија е полноправен член на Обединетите Нации од 1993 година. Во периодот 2014-2016 година, Република Северна Македонија беше член на Советот за човекови права на ОН. Поранешниот министер за надворешни работи, Срѓан Керим, беше претседател на 62. Генерално Собрание на Обединетите Нации во 2007 година.

Република Северна Македонија е член на Советот на Европа од 1995 година.

Од мај до ноември 2010 година државата првпат претседаваше со Комитетот на министри на Советот на Европа.

Република Северна Македонија стана членка на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) во 1995 година.

Во 2003 година Република Северна Македонија стана член на Светската трговска организација.

Република Северна Македонија е полноправна членка на Меѓународната организација на Франкофонијата од 2006 година.

Република Северна Македонија е кандидат за членство во Европската унија од 2005 година. Целосни дипломатски односи со Европската унија беа воспоставени во 1995 година. Во 2001 година е потпишан Договорот за Стабилизација и асоцијација. Во 2004 година државата поднесе барање за членство во Европската унија. По финализирањето на одговорите од Прашалникот на Европската Комисија за апликацијата за членство во Европската унија, Европскиот совет на државата и додели статус на кандидат за членство. Од 2009 година Европската комисија во континуитет препорачува отпочнување на пристапните преговори за членство.

Република Северна Македонија е во процес на приклучување во Северноатлантската алијанса – НАТО. Република Северна Македонија во 1995 година се приклучи на програмата на НАТО – Партнерство за мир, а во 1999 година го започна Акциониот план за членство. На 11 јули 2018 година, НАТО упати покана на Република Северна Македонија за почеток на разговорите за членство. Формално, пристапните разговори започнаа на 18 октомври 2018 година. На 6 февруари 2019 година, постојаните претставници во НАТО на земјите-членки го потпишаа протоколот за членство на Република Северна Македонија во НАТО. Пристапниот протокол е во фаза на ратификација во земјите-членки.

Република Северна Македонија е вклучена во бројни регионални иницијативи, како што се Централно Европската иницијатива, Процесот за соработка во југоисточна Европа, Процесот Брдо-Бриони и др.

Република Северна Македонија дава придонес кон светскиот мир преку учеството во мировните мисии ИСАФ во Авганистан, Слобода за Ирак, АЛТЕА во Босна и Херцеговина, Одлучна поддршка во Авганистан, УНИФИЛ во Либан и Поддршка за КФОР во Косово.

Преспански договор

Република Северна Македонија и Република Грција на 17 јуни 2018 година, потпишаа Конечна спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 г. и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните.

Со спогодбата беше надмината разликата околу името на нашата држава и престана да важи Привремената спогодба меѓу Страните, потпишана во Њујорк, на 13 септември 1995 г. 

Согласно договорот, официјално име на нашата држава е Република Северна Македонија, државјанството е македонско/граѓанин на Република Северна Македонија, официјалниот јазик на Република Северна Македонија се именува како македонски јазик. Република Грција се согласи да не приговара на барањата за членство или членството на нашата држава во меѓународните, мултилатералните и регионални организации и институции под името Република Северна Македонија.

Спогодбата влезе во сила на 12 февруари 2019 година, откако Собранието ги донесе аманданите ХХХIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Северна Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Северна Македонија.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Република Северна Македонија

Улица „Ацо Караманов“ 33А, 
Скопје, Република Северна Македонија