Совет за безбедност

Советот за безбедност е највисокото советодавно тело во Република Северна Македонија, коешто ги разгледува прашањата сврзани со безбедноста и одбраната на Републиката и дава предлози на Собранието и на Владата.

Начинот на работата на Советот за безбедност на Република Северна Македонија, начинот на остварување на правата и исполнувањето на должностите на членовите на Советот, свикување и одржување на седниците, спроведувањето на заземените ставови, покренатите иницијативи и дадените мислења и предлози, информирањето за својата работа, како и други прашања во врска со организирањето и начин на работа на Советот, се определени со Деловник за работа на Советот за безбедност на Република Северна Македонија.

Седниците на Советот се затворени. Во одредени случаи седниците можат да бидат и јавни за што одлучува Претседателот на Советот.

Членови на Советот за безбедност на Република Северна Македонија:

 

  • Јован Митрески​, претседател на Собранието на Република Северна Македонија,
  • Талат Џафери, претседател на Владата на Република Северна Македонија,
  • Панче Тошковски, министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија,
  • Славјанка Петровска, министер за одбрана на Република Северна Македонија,
  • Бујар Османи, министер за надворешни работи на Република Северна Македонија,
  • Ненад Марковиќ, професор на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“,
  • Ветон Љатифи, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа,
  • Трајан Гоцевски, поранешен министер за одбрана и универзитетски професор