Select Page

Совет за безбедност

Советот за безбедност е највисокото советодавно тело во Република Северна Македонија, коешто ги разгледува прашањата сврзани со безбедноста и одбраната на Републиката и дава предлози на Собранието и на Владата.

Заложбите на претседателот Пендаровски, како претседател на Советот за безбедност, е Советот да се состанува редовно, еднаш на секои три месеци, со вклучување и на претставници  од власта и од опозицијата.

Начинот на работата на Советот за безбедност на Република Северна Македонија, начинот на остварување на правата и исполнувањето на должностите на членовите на Советот, свикување и одржување на седниците, спроведувањето на заземените ставови, покренатите иницијативи и дадените мислења и предлози, информирањето за својата работа, како и други прашања во врска со организирањето и начин на работа на Советот, се определени со Деловник за работа на Советот за безбедност на Република Северна Македонија.

Седниците на Советот се затворени. Во одредени случаи седниците можат да бидат и јавни за што одлучува Претседателот на Советот.

Членови на Советот за безбедност на Република Северна Македонија:

  • Талат Џафери, претседател на Собранието на Република Северна Македонија
  • Оливер Спасовски, претседател на Владата на Република Северна Македонија
  • Радмила Шекеринска, министер за одбрана на Република Северна Македонија
  • Наќе Чулев, министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија
  • Никола Димитров, министер за надворешни работи на Република Северна Македонија
  • проф. Ненад Марковиќ, Универзитет Св. „Кирил и Методиј – Правен факултет
  • проф. Ветон Љатифи, Универзитет на Југоисточна Европа
  • проф. Трајан Гоцевски, поранешен министер за одбрана