Информации од јавен карактер

Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија, во насока на заложбите за подобрување на транспарентноста и отчетноста, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на својата интернет страница ги објавува најчесто бараните информации во изминатиот период, без податоците за идентитетот на барателот, како и доставените одговори систематизирани по датум и година.

Прашања/барања и одговори во 2023 година
Прашања/барања и одговори во 2022 година
Прашања/барања и одговори во 2021 година
Прашања/барања и одговори во 2020 година

Листа на информации

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Упатство за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
Јавни огласи
Јавни набавки

Кодекс за вработените во Кабинетот на претседателот
Кодекс за социјални медиуми
Книга на графички стандарди